Entre les novetats es preveu l’existència de torns d’ofici especialitzats per a menors víctimes de violència
– Les víctimes de violència de gènere comptaran amb l’assistència de procuradors des del primer moment
– Es crearà un servei d’orientació i assistència jurídica especialitzada per a atendre en els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE)

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha informat que el Ple ha aprovat el Reglament d’Assistència Jurídica Gratuïta, amb l’objectiu de «millorar la prestació del servei d’aquesta mena de justícia, aconseguir una major eficàcia i eficiència en la seua gestió i fer una mica més fàcil l’accés universal a la justícia de les persones més vulnerables».

Oltra ha explicat que el reglament «impulsa i reforça els mecanismes de protecció per a col·lectius en una situació especialment vulnerable, com són les víctimes de violència de gènere, persones menors d’edat, amb diversitat funcional o persones migrants».

Així mateix, es «incorpora les reformes legislatives introduïdes, per exemple, en la Llei de drets i garanties de la infància i l’adolescència, que preveu que la Generalitat adoptarà les actuacions necessàries perquè els xiquets, xiquetes i adolescents que hagen sigut víctima de delictes violents, violència de gènere o tràfic d’éssers humans puguen fer efectius els drets derivats de la seua condició de víctimes del delicte, entre els quals es troba la justícia gratuïta».

En aquest sentit, ha destacat la creació de «assistències o guàrdies especialitzades per a xiquets, xiquetes i adolescents víctimes de violència, que comptaran amb advocats amb coneixements específics».

D’altra banda, es potencia la cobertura del dret d’accés a la justícia i «es millora l’atenció especialitzada a les persones més necessitades de suport públic quan es vegen obligades a defensar els seus drets i interessos» ha assenyalat Oltra.

Així mateix, s’estableix un procediment «més àgil i eficaç per al reconeixement del dret a la justícia gratuïta, amb noves mesures per a simplificar la gestió i tramitació de les sol·licituds i la resolució dels expedients de reconeixement del dret» i es «adapta la norma amb l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista».

«Finalment, -ha afegit- es dona resposta a les demandes dels consells i col·legis professionals d’advocats i procuradors» que rebran una adequada compensació econòmica pel seu treball.

En concret, l’increment mitjà dels mòduls compensatoris de l’Advocacia és d’un 10,6% i un 7% per a la Procura, la qual cosa situa a la Comunitat Valenciana com una de les comunitats que millor retribueix als seus professionals jurídics.

Novetats

Tal com ha ressaltat la vicepresidenta, una de les principals novetats és la creació de nous torns d’ofici especialitzats per a persones menors d’edat víctimes de violència, de manera que els advocats que presten assistència jurídica a aquestes persones menors compten amb coneixements específics sobre la matèria.

Aquest nou torn especialitzat se suma als de víctimes de violència de gènere, persones amb discapacitat i migrants, la possible creació de les quals ja estava contemplada amb anterioritat a l’aprovació del nou Decret.

En el nou reglament es preveu oferir a les víctimes de violència de gènere informació i orientació prèvia sobre els drets i serveis que li corresponen, així com la possibilitat si es fes acompanyar per un procurador o procuradora que designe en tots els seus tràmits, inclosa la representació inicial i prèvia als processos judicials.

D’altra banda, es contempla la creació d’un Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) en tots els partits judicials, que tindrà caràcter gratuït i que se sumarà als ja existents a València, Sueca, Alacant, Elx, Alcoi, Castelló de la Plana, Alzira i Orihuela.

A més, es preveu la creació d’un servei d’orientació jurídica especialitzada per als casos de migrants que romanen en els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) dependents del Ministeri de l’Interior.

Finalment, en el document s’introdueixen una sèrie de millores per a les notificacions de les resolucions de les comissions d’assistència jurídica gratuïta que es destinen a les persones amb diversitat funcional i s’opta per simplificar la gestió i tramitació de les sol·licituds i resolucions dels expedients que reconeixen el dret a la justícia gratuïta.